ŠKOLA

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk ANJ 2
anglický jazyk I. ANJ
anglický jazyk II. ANJ
aplikovaná biológia aBIO
aplikovaná informatika API
aplikovaná krajinná ekológia AKE
aplikovaná psychológia aPSY
aranžérsky materiál ARM
biológia BIO
cudzí jazyk CUJ
dejepis DEJ
dejiny a kultúra Slovenska DKS
dejiny umenia DUM
dopravná výchova DOV
ekonomika EKO
ekonomika a podnikanie EPO
ekonomika cestovného ruchu ECR
estetická výchova ESV
estetika v aranžovaní kvetín EAK
etická výchova ETV
floristika FLO
fyzika FYZ
geodézia GED
geografia cestovného ruchu GCR
chémia CHE
chov domácich zvierat CDZ
informatika INF
jazdectvo JAZ
komunitné záhrady KOZ
konverzácia v anglickom jazyku K AJ
konverzácia v nemeckom jazyku K NJ
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kultúra ubytovania a stravovania KUS
kvetinárstvo KVE
lesnícka náuka LEN
lesoturistika LET
manažment a marketing v turistike MMT
matematika MAT
náboženská výchova NAV
náuka o prírodnom prostredí NPP
náuka o prostredí rastlín NPR
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NEJ 2
nemecký jazyk I. NEJ
nemecký jazyk II. NEJ
občianska náuka OBN
obchodná prevádzka OBP
odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKN
odborný výcvik ODV
ochrana a tvorba krajiny OTK
ochrana rastlín ORA
ovocinárstvo OVO
pietna zeleň PIZ
písanie na stroji a korešpondencia PSK
podnikanie, obchod a služby POS
poľovníctvo POĽ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
právne predpisy a normy PPN
prax PRA
prax PRA
projektovanie a plánovanie vidieka PPV
regionálny národopis a ľudová kultúra RNL
ruský jazyk RUJ
rybolov RYB
sadovnícka tvorba SA T
sadovnícka dendrológia a škôlkarstvo SDŠ
sadovnícka projekcia SAP
sadovnícka technológia STE
sadovnícka tvorba SAT
sadovníctvo SAD
seminár k tvorbe odborných prác TOP
slovenský jazyk a literatúra SJL
slovenský jazyk a literatúra - genereálna skúška SJL GS
spoločenský styk SPS
spracovanie ovocia a zeleniny SOZ
Správanie Spr
sprievodcovská činnosť SOČ
stroje a zariadenia STZ
špeciálna ochrana prírody ŠOP
športové hry ŠPH
športovo rekreačné aktivity vidieckej turistiky ŠRA
technika administratívy TEA
telesná a športová výchova TŠV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tradičné a ekologické poľnohospodárstvo TEP
tradičné ľudové výrobky a remeselné techniky TĽR
turistika na vidieku TUV
účtovníctvo ÚČT
urbanizmus URB
viazanie a aranžovanie kvetín V AK
viazanie a aranžovanie kvetín VAK
záhradné stavby a urbanizmus ZSU
záhradnícke stroje a zariadenia ZSZ
záhradnícky marketing ZAM
zakladanie a údržba zelene ZUZ
základy záhradnej architektúry ZZA
základy záhradníckej výroby ZZV
zeleninárstvo ZEL

© aScAgenda 2021.0.1258 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.02.2021

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria