ŠKOLA

Školský poriadok

Školský poriadok pre žiakov SOŠ záhradníckej Malinovo

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV

SOŠ ZÁHRADNÍCKEJ

ďalej len školský poriadok

 

 

 

I. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 

 

1.

Budova školy sa v čase vyučovania otvára o 7,00 hod. a zatvára sa o 15,00 hod.; v čase krúžkov po nahlásení sa zatvára podľa potreby.

 

2.

Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatia včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa vyučovania všetkých povinných predmetov, ktoré si zvolil.

Dodržiava rozsah prestávok a nepohybuje sa počas vyučovania po škole.

 

3.

Ak žiak vymešká viac ako 25% z celkového počtu odučených hodín v predmete, musí byť  z učiva preskúšaný.

 

Individuálnu a prázdninovú odbornú prax musí žiak absolvovať na 100% z predpísaného počtu hodín (pri ospravedlnenej absencii je žiak povinný nahradiť si chýbajúci počet dní v náhradnom termíne (sobota, nedeľa, prázdniny). Neospravedlnená absencia na prázdninovej praxi sa započítava do ďalšieho ročníka a vymeškané hodiny sa riešia výchovnými opatreniami podľa školského poriadku. Odborná prázdninová prax je realizovaná počas prázdnin pred nástupom do vyššieho ročníka, do ktorého sa započítava.

 

Učebnú prax musí žiak absolvovať na 80% z predpísaného počtu hodín. Evidenciu praxe vedie vyučujúci praxe.

 

4.

Vyučovanie pri dodržaní času vyučovacej hodiny 45 min. prebieha nasledovne:

- príchod žiakov do školy           07,00 – 07,25 hod.

- príprava na vyučovanie           07,25 – 07,30 hod.


1. vyučovacia hodina                07.30 – 08.15 hod.

2. vyučovacia hodina                08.25 – 09.10 hod.

3. vyučovacia hodina                09.30 – 10.15 hod.

4. vyučovacia hodina                10.25 – 11.10 hod.

5. vyučovacia hodina                11.20 – 12.05 hod.

6. vyučovacia hodina                12.10 – 12.55 hod.

7. vyučovacia hodina                13.25 – 14.10 hod.

8. vyučovacia hodina                14.15 – 15.00 hod.

 

Neúčasť na vyučovaní pre vopred známe dôvody

Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka vopred triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Plnoletý žiak môže o uvoľnenie vopred požiadať aj sám. Ak ide o predčasný odchod z vyučovania, nie o celý deň, priepustku si žiak dá podpísať triednemu učiteľovi, resp. zastupujúcemu triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania, nie počas vyučovania príslušnému vyučujúcemu.

Ak je žiak ubytovaný v Školskom internáte, upovedomí o tom vopred aj vychovávateľa.

 

Neúčasť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod

Ak sa žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je povinný (pri neplnoletých žiakoch rodič alebo zákonný zástupca) oznámiť dôvod neprítomnosti do 48 hodín triednemu učiteľovi, v prípade žiaka ubytovaného v Školskom internáte aj vychovávateľovi.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní

Ihneď po návrate do školy žiak predloží písomné ospravedlnenie podpísané rodičom, resp. zákonným zástupcom, ktorý môže ospravedlniť žiaka maximálne na 3 dni.

Ak ide o absenciu dlhšiu ako 3 dni, musí byť predložené oficiálne úradné ospravedlnenie (napr. potvrdenie od lekára).

Ak sa neprítomnosť žiaka opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj na kratšie obdobie ako 3 dni.

 

Neskorý príchod žiaka ubytovaného v ŠI

Ak žiak ubytovaný v ŠI prichádza do ŠI po začiatku vyučovania, informátorka školy mu umožní vstup do školy. Takýto žiak nezostáva v ŠI.

 

5.

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

Uvoľniť žiaka z vyučovania, najviac však na 5 dní, môže triedny učiteľ, resp. zastupujúci triedny učiteľ.

Na obdobie dlhšie ako 5 dni môže žiaka uvoľniť riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča, resp. zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

 

6.

Oslobodenie od predmetu Telesná výchova

Riaditeľ školy môže žiaka oslobodiť úplne alebo čiastočne od predmetu telesná výchova na základe písomného vyjadrenia odborného lekára a žiadosti zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka.

Oslobodení žiaci sú povinní byť prítomní na vyučovacej hodine.

 

7.

Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia môže povoliť riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo rodiča, resp. zákonného zástupcu.

 

 

 

8.

Doručovanie písomností

Písomnosti doručované školou sa považujú za doručené v piaty pracovný deň po dni odoslania na poštovú prepravu. Od nasledujúceho dňa začínajú plynúť všetky lehoty, ktoré sú spojené s danou písomnosťou (napr. 15-dňová lehota na podanie odvolania, stanovená lehota na predloženie lekárskych potvrdení a pod.)

 

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

 

1.

Všetky požiadavky žiaka, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľa školy, vybavuje žiak prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, prípadne zastupujúceho triedneho učiteľa.

 

2.

Žiak je povinný dodržiavať zásady hygieny a prezúvať sa v šatni, a to aj po príchode na vyučovanie

z obedňajšej prestávky. Za prezuvky sa nepovažuje športová obuv.

 

3.

Žiak zdraví učiteľov a všetkých zamestnancov školy. Po príchode učiteľa do triedy vstane.

Bez súhlasu učiteľa nesmie opustiť triedu ani areál školy.

V odôvodnených prípadoch sa na vrátnici preukáže priepustkou podpísanou triednym učiteľom, resp. zastupujúcim triednym učiteľom.

 

4.

Povinnosťou žiaka je prichádzať na vyučovanie pripravený, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho.

 

5.

Žiak udržuje svoje miesto v poriadku a  čistote, šetrne zaobchádza so školským majetkom  (aj lavice, stoličky, steny, okná a žalúzie) a učebnými pomôckami. Žiakom sa zakazuje spúšťať a vyťahovať žalúzie, povolené je len pritienenie. Priestupok bude riešený výchovným opatrením. V prípade, že úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobil škodu na školskom majetku, náradí, strojoch, pomôckach a učebniciach, je povinný ju finančne nahradiť.

 

6.

Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky, riadne zavrú okná, vyprázdnia lavice a odpadky vyhodia do košov na to určených. Dohliada na to učiteľ vyučujúci na poslednej vyučovacej hodine v priestoroch triedy.

 

7.

V telocvični a v odborných učebniach sa žiaci zdržiavajú iba za prítomnosti vyučujúceho.

 

 

8.

Na vyučovanie mimo budovy školy žiaci odchádzajú spoločne v sprievode vyučujúceho a po skončení vyučovacej hodiny ich vyučujúci doprevádza späť do budovy školy.

 

9.

Na vyučovaní, praxi a odbornom výcviku i počas školských podujatí dodržiavajú žiaci zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia, o ktorých ich preukázateľne oboznámi triedny učiteľ a príslušní vyučujúci. Záznam o vstupnom školení žiakov z oblasti BOZP a poskytnutia prvej pomoci je súčasťou  pedagogickej dokumentácie pre príslušný školský rok, ktorú vedie triedny učiteľ.

 

10.

Vo všetkých budovách školy, v celom jej areáli i na školských podujatiach platí zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a návykových látok.

Ak je žiak pod vplyvom uvedených látok, nesmie sa zúčastniť vyučovania ani iných podujatí organizovaných školou. Jeho neprítomnosť nie je ospravedlnená.

 

11.

Žiak do školy nenosí cenné predmety, väčšiu sumu peňazí a predmety ohrozujúce zdravie ostatných i jeho vlastné.

 

Žiak má počas vyučovacích hodín povinnosť vypnúť mobilný telefón a odložiť ho do úložného boxu umiestneného na katedre v triedach i odborných učebniach. Rovnako sa odkladajú i iné elektronické zariadenia (MP3, MP4 prehrávače a iné). Notebooky a tablety má žiak povinnosť odložiť počas vyučovacích hodín do tašky, nielen do lavice, s výnimkou žiakov, ktorí používanie takejto elektroniky majú odporučené vzhľadom na ich špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.

 

12.

V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi službukonajúceho dozoru a poriadkom školskej jedálne, zásadne nevynáša riad a príbor mimo jedálne (viď Poriadok ŠI). V čase obednej prestávky a výdaja obeda je vstup nestravujúcich sa žiakov do jedálne zakázaný.

 

13.

Týždenníkov určuje triedny učiteľ, ich mená sú uvedené v triednej knihe.

Medzi hlavné povinnosti týždenníkov patrí :

- nahlásiť neprítomnosť žiakov,

- starať sa o čistotu triedy, najmä tabule, a vetranie,

- oznámiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút od začiatku vyučovacej hodiny  

  v kabinete vyučujúceho, v prípade jeho neprítomnosti zástupcovi školy.

 

14.

Žiak sa k svojmu okoliu správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, chráni si vlastné zdravie i zdravie spolužiakov.

 

 

 

 

15.

Akúkoľvek mimoriadnu udalosť, poruchu alebo haváriu sú žiaci povinní okamžite ohlásiť vyučujúcemu alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor; ak títo nie sú prítomní, na sekretariáte školy.

 

16.

Vedenie školy prijíma návrhy a podnety prerokované na zasadnutiach Rady školy, Žiackej školskej rady a Rady rodičov.

 

17.

Riaditeľ školy podporuje individuálny talent a nadanie žiakov a v prípade pozitívnych záujmov a aktivít umožňuje žiakom ich absolvovanie aj v čase vyučovania (napr. športové sústredenie).

 

18.

V prípade podozrenia na požitie alkoholických nápojov v škole a všetkých jej súčastiach, na školských podujatiach škola neodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka a privolá Políciu Slovenskej republiky, ktorá podrobí podozrivého dychovej skúške.

 

19.

V prípade podozrenia na vplyv omamných látok a drog v škole a všetkých jej súčastiach, na školských podujatiach škola neodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka a upovedomí Políciu Slovenskej republiky.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

 

 1. Práva zákonných zástupcov žiakov

 

  1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školského zákona).
  2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
  3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
  4. Právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní.
  5. častňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
  6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
  7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupcov žiakov

 

  1. Vytvoriť pre žiaka podmienky pre prípravu na vyučovanie a na plnenie školských

povinností.

  1. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
  2. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
  3. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
  4. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, náradie, stroje, pomôcky a učebnice, jeho rodičia (zákonní zástupcovia) sú povinní škodu nahradiť.

 

 

IV. PROSPECH A SPRÁVANIE ŽIAKOV

 

A. Klasifikácia

 

1.

Prospech žiaka sa klasifikuje stupňami 1 – 5. Vyučujúci môžu priebežné hodnotenie vykonávať aj bodovým systémom, pričom hodnotenie bodmi sa v klasifikácii prevedie na percentá a následne na stupeň 1 – 5 takto:

                                   1 – výborný                  100% - 90%

                                   2 – chválitebný             89% - 75%

                                   3 – dobrý                      74% - 50%

                                    4 – dostatočný              49% - 30%

                                   5 – nedostatočný          29% - 0%

 

2.

Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov o prospechu žiaka prostredníctvom triednych aktívov, pričom vyučujúci známky evidujú v klasifikačnom hárku/elektronickej žiackej knižke.

 

3.

Ak mal žiak na konci druhého polroku najviac z dvoch predmetov stupeň nedostatočný, môže iba po predložení písomnej žiadosti a so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky.

 

4.

Ak sa žiak nezúčastní opravnej skúšky, klasifikuje sa stupňom nedostatočný.

 

5.

Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky, ak:

- koná rozdielovú skúšku,

- je skúšaný v náhradnom termíne,

- koná skúšku na podnet vlastný alebo zákonného zástupcu,

- koná opravnú skúšku,

- je vzdelávaný podľa individuálneho učebného plánu alebo externe.

 

6.

Ak žiak v školskom roku neprospel, môže mu na jeho písomnú žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu riaditeľ školy povoliť opakovanie príslušného ročníka.

 

 

7.

Za vynikajúce vzdelávacie výsledky, reprezentáciu školy alebo statočný čin môže byť žiakovi udelená pochvala, ktorá sa zapíše do triedneho výkazu a oznámi sa zákonnému zástupcovi.

 

8.

Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môže byť žiakovi  udelené výchovné opatrenie, ktoré prerokuje pedagogická rada.

 

 

B. Opatrenia vo výchove

 

Opatreniami vo výchove sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

1. Pochvala od triedneho učiteľa

 

- za reprezentáciu triedy,

- za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah k škole,

- za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín v I. III. štvrťroku.

 

2. Pochvala od riaditeľa školy

 

- za výborný prospech – priemer 1,00,

- za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín v I. a II. polroku,

- za úspešnú reprezentáciu školy,

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou

  alebo inštitúciou.

 

3. Napomenutie od triedneho učiteľa

 

za jednorazové porušenie školského poriadku:

- neskorý príchod na vyučovanie,

- zápis v triednej knihe,

- nevhodná úprava zovňajšku,

- neprezúvanie sa v priestoroch školy,

- nesplnenie povinnosti týždenníkov,

- neúmyselné, nevhodné správanie sa voči učiteľom a zamestnancom školy,

- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcimi alebo žiackym

  kolektívom,

- používanie mobilného telefónu na vyučovacích hodinách.

 

4. Pokarhanie od triedneho učiteľa

 

- za maximálne 2 hodiny neospravedlnenej absencie,

- za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3.

 

 

 

5. Pokarhanie od riaditeľa školy

 

- za 3 – 7 hodín neospravedlnenej absencie,

- za podvádzanie,

- za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch na

  školských akciách,

- za opakujúce sa neslušné správanie.

 

6. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

 

- za 8 - 15 hodín neospravedlnenej absencie,

- za opakované fajčenie v priestoroch školy, požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok

  v školských priestoroch a na školských akciách,

- za nosenie predmetov ohrozujúcich život a zdravie či rozptyľujúcich pozornosť žiakov pri vyučovaní,

- za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

- za opakujúce sa vyššie uvedené priestupky,

- za úmyselné poškodenie školského zariadenia.

 

7. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) a podmienečné vylúčenie zo školy

 

- za 16 - 33 hodín neospravedlnenej absencie,

- za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6,

- za krádež,

- za úmyselné ublíženie na zdraví,

- za šikanovanie a vydieranie,

- za vandalizmus.

 

8. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školy

 

- za viac ako 33 hodín neospravedlnenej absencie,

- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,

- za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

 

 

ZÁVER

 

1.

Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.

Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 31. augusta 2020.

 

 

 

 

3.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo, org. zložka Stredná odborná škola záhradnícka a jeho porušenie a dôsledky posúdi pedagogická rada.

 

4.

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Schválila riaditeľka školy:                                                         PaedDr. Dajana Csóková

 

 

 

 

 

TIESŇOVÉ ČÍSLA :

 

Integrovaný záchranný systém SOS          112

Hasičská a záchranná služba                150

Záchranná služba                          155

Polícia                                    158

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
  Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
 • Sekretariát školy: 02 45 955 102
  Školská jedáleň: 0917 922 324

  Školský internát: 0918 644 529

  Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria