ŠKOLA

Študijné a učebné odbory

študijné odbory - 4-ročné :

študijný odbor : 4211 M 26  záhradníctvo -sadovnícka a krajinárska tvorba

*štúdium ukončené maturitnou skúškou

Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný zodpovedne vykonávať odborné práce v príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení záhradníckej výroby, základnej úpravy, spracovania a predaja záhradníckych výrobkov, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru. Po úspešnej učebnej praxi je absolvent pripravený na výkon podnikateľských, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych a iných činností v záhradníckej výrobe, v službách, v malých, stredných a veľkých podnikoch. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Pozná dejiny umenia a významné umelecké slohy, zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ich stanovištné požiadavky a uplatnenie v sadovníckej tvorbe, drobnú stavebnú architektúru záhradníctva, zakladanie a údržbu sadovníckych úprav, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúvanie sadovníckych plánov a ich realizáciu.

študijný odbor : 4211 M 17  záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

*štúdium ukončené maturitnou skúškou

Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný zodpovedne vykonávať odborné práce v príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení záhradníckej výroby, základnej úpravy, spracovania a predaja záhradníckych výrobkov, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru. Po úspešnej učebnej praxi je absolvent pripravený na výkon podnikateľských, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych a iných činností v záhradníckej výrobe, v službách, v malých, stredných a veľkých podnikoch. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Pozná široký sortiment materiálov používaných vo viazačstve a aranžérstve, ich vlastnosti a vhodnosť používania pri rôznych príležitostiach, zákonitosti estetiky, postupy úpravy rastlinného materiálu, spôsoby a techniku viazania a aranžovania kvetín, úpravu, balenie a expedíciu kvetín.

učebné plány :

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria