ŠKOLA

Rada školy

Zloženie Rady školy

Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ustanovujúcom zasadnutí dňa 14. novembra 2019.

 

Meno a Priezvisko

Delegovaný za

Funkcia v RŠ

Milada Poluchová        

pedagogických zamestnancov ZŠ

predseda

Ing. Roman Vallo

pedagogických zamestnancov SOŠZ

podpredseda

Anna Horváthová

nepedagogických zamestnancov

člen

Petra Kalousková Majtánová

rodičov SOŠZ

člen

Ing. Zuzana Pikulová

rodičov ZŠ

člen

RNDr. Ján Lacko, PhD.

rodičov ZŠ

člen

Ema Majtánová

žiakov

člen

Ing. Marek Špirko

zriaďovateľa

člen

Eugen Janík

zriaďovateľa

člen

PhDr. Branislav Masarovič

zriaďovateľa

člen

Ing. István Pomichal, PhD.

zriaďovateľa

člen

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria